01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Alleen werken
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Als ik alleen werk heb ik altijd contact met een collega en/of leidinggevende.
 2. Ik ken de ZuidPlus afspraken over alleen werken.
 3. Heb je ervaring met alleen werken?
 4. Kun je maatregelen bedenken die de risico's van alleen werken beperken?
Introductie

Deze toolbox besteedt aandacht aan het onderwerp "Alleen werken".

Alleen werken komt vaker voor dan je denkt. Onder alleen werken wordt verstaan: "Het verrichten van werkzaamheden buiten directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van collega's of leidinggevenden." Wanneer je alleen werkt kan je bij gevaar of een ongeval niet direct terugvallen op je collega's.

Om incidenten te voorkomen zijn werkgevers verplicht de risico’s bij alleen werken zo klein mogelijk te maken.

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor alleen werken! Let op: in bepaalde situaties is alleen werken helemaal niet toegestaan!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Volgens het Arbobesluit mag er in de volgende situaties NIET alleen worden gewerkt:

Risicovolle werkzaamheden tijdens :

 • Het betreden van een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning bevindt.
 • Waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen (in)directe aanraking/nadering.
 • Werkzaamheden in een besloten ruimte met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.

Een werkgever moet in zijn Risico-lnventarisatie en -Evaluatie (Rl&E) stilstaan bij de risico's die gelden voor alleen werken en daartegen passende maatregelen nemen.

De belangrijkste risico's zijn:

 • Vallen van hoogte
 • Spanningvoerende delen
 • Bewegende delen van machines/gereedschappen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werken naast of boven water
 • Aanrijdgevaar.

Maatregelen > Wat moet je doen?


 • Alleen werkers moeten een instructie krijgen gericht op de individuele risico's en de daaraan gekoppelde maatregelen (inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen).
 • De procedures voor bedrijfshulpverlening of zelfredding moeten ook tijdens deze instructie worden behandeld.  
 • Herhaal de instructies voor alleen werken met de nodige regelmaat.
 • Personen met relevante ziektepatronen zoals epilepsie, of werknemers die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden, mogen niet alleen werken. Meld medicijngebruik altijd bij de leidinggevende.
 • De alleenwerker moet zich snel en gemakkelijk kunnen beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers.
 • Controleer of het alleen werken vermeden kan worden.
 • Inventariseer waar, wanneer en door wie er binnen het bedrijf/de organisatie alleen wordt gewerkt. 
 • Stel vast aan welke gevaren de alleenwerkers worden blootgesteld.
 • Controleer of de gevaren door passende maatregelen worden tegengegaan.
 • Rust alle werkauto's en klusbussen uit met voldoende EHBO middelen en hulpmiddelen voor o.a. klimmen en dalen.
 • Maak per werkonderdeel een controlelijstje dat voor de start van de werkzaamheden door de alleenwerker moet worden afgewerkt (LMRA).
 • Zorg dat bij leidinggevenden altijd bekend is wie er wanneer en waar alleen aan het werk is. 
 • Laat leidinggevenden steekproefsgewijs toezicht houden op de veiligheid en het gedrag van alleenwerkers.
 • Pas de Rl&E aan zodra daar aanleiding toe is.