06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  MAC waarde
Introductie

De MAC is een vastgestelde Maximale Aanvaarde C oncentratie van een gas, damp of nevel van een stof op de werkplek.(geactualiseerde luchtgrenswaarden)

Regelmatig worden nieuwe MAC-waarden vastgesteld. Deze staan onder andere vermeld in het Nationale MAC – lijst van de Arbeidsinspectie.

Bij het vaststellen van de MAC wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd, dat die concentratie bij herhaalde blootstelling, ook gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode, in het algemeen de gezondheid van zowel de werknemer als die van het nageslacht niet benadeelt. En dit voor zover de huidige kennis reikt. De MAC-waarde is het tijdgewogen gemiddelde, dat geldt bij een blootstellingstuur van 8 uur per dag en niet meer dan 40 uur per week: De MAC-TGG-8h/d.

MAC-TGG-15 minuten

Indien tevens een waarde voor een kortdurende (bv. 15 minuten) overschrijding van de MAC is vastgesteld, wordt deze apart vermeld. De MAC-TGG-15 minuten. (  TGG staat voor Tijdgewogen gemiddelde)

MAC-C

De toevoeging "C" aan de MAC-waarde wil zeggen: 
overschrijding van deze concentratie moet in alle gevallen worden voorkomen. Een dergelijke toevoeging wordt toegepast bij die stoffen, waarvan de MAC-waarden (mede) zijn gebaseerd op snel optredende werking. (C staat voor "Ceiling" = plafond)

MAC-H

De toevoeging "H" aan de MAC-waarde geeft aan, dat de stof relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen. Bij deze stoffen dient de naleving van de MAC gepaard te gaan met het treffen van adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact en tegen inademing

Bij veel stoffen is er nog geen MAC-waarde vastgesteld: dit houdt echter niet in, dat er (eventueel) geen schadelijke eigenschappen aan deze stoffen kunnen voorkomen.

Vraag daarom altijd het Product Informatieblad van het desbetreffende product op bij de leverancier (hij is verplicht dit aan te leveren, in de Nederlandse taal) of raadpleeg PISA, of de coördinator Kwaliteit & Veiligheid hierover.

WEET, WAAR JE MEE WERKT!