06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Opslag gevaarlijke stoffen
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Wat overdreven zeg! Bij mij thuis staan gevaarlijke stoffen gewoon in de schuur;
 2. Ik gebruik de juiste PBM's volgens de gebruiksvoorschriften.
Introductie

In deze toolbox gaan we het hebben over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen? Een kleine greep:

 • Lijm;
 • Oplosmiddelen;
 • Schoonmaakmiddelen;
 • Verf, etc.

Wat zijn de eigenschappen van gevaarlijke stoffen?

 • Ontvlambaar;
 • Toxisch (giftig);
 • Brandbevorderend (oxiderend);
 • Corrosief (bijtend);
 • Milieugevaarlijk.

H-en P-zinnen en pictogram op verpakking

Op verpakkingen moeten de de H- en P-zinnen zijn aangebracht en het bijbehorende pictogram.

 • H- (hazard/gevaaraanduiding) zinnen;
 • P- (precaution/voorzorgsmaatregel) zinnen;

Een voorbeeld:

Voor een instabiele ontplofbare stof is het:

 • GHS- pictogram GHS01 (ontploffing) het signaalwoord;
 • Gevaar, de gevarenaanduiding H200 Instabiele ontplofbare stof;
 • en één van de voorzorgsmaatregelen: P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzigen raadplegen
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Brand;
 • Explosie;
 • Blootstelling aan de gevaarlijke stof;
 • Huidaandoeningen;
 • Schade aan de luchtwegen of het zenuwstelsel;
 • Overtappen in een opslagkast.
              Voorbeeld pictogrammen                 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat hoef je niet op te slaan?

De werkvoorraad

 • hoef je niet op te slaan in een brandwerende kast of opslagcontainer;
 • moet zijn afgestemd voor het gebruik van 1 dag;
 • mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen;
 • mag het vluchten niet belemmeren.

Wat moet je wel opslaan?

 • Gevaarlijke stoffen die in opslag staan of wachten op afvoer.

Hoe moet je gevaarlijke stoffen opslaan?

Gevaarlijke stoffen sla je op in een opslagvoorziening zoals een brandwerende kast, opslagcontainer e.d.

De opslag moet wel aan eisen voldoen:

 • Als de werkvoorraad bestaat uit 50 liter gevaarlijke vloeistof of meer, dan moet de verpakking boven een vloeistofdichte lekbak zijn geplaatst, of een gelijkwaardige voorziening. De capaciteit van de lekbak moet gelijk zijn aan de grootste verpakking +10% van het totaal;
 • In een opslagkast mag maximaal 150 liter worden opgeslagen;
 • In een container mag maximaal 500 liter worden opgeslagen;
 • Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd 

Welke stoffen moeten gescheiden opgeslagen worden?

 • Verpakte gevaarlijke stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan;
 • Het gaat dan om reacties waarbij de temperatuur, druk of waarbij gassen kunnen ontstaan.

Raadpleeg hiervoor de productinformatiebladen van de gevaarlijke stof. Op het productinformatieblad staat vermeld of het product gescheiden moet worden opgeslagen.

De opslagvoorziening moet:

 • Afgesloten zijn en worden geventileerd op de buitenlucht;
 • Voorzien zijn van het pictogram of de tekst “ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN”;
 • Schoon worden gehouden.

De verpakking

 • van de opgeslagen stoffen moet in goede staat zijn; en
 • moet zijn voorzien van adequate aanduiding (gevaarsymbolen, etiketten)

Veiligheidswaaiers/Gevarenkaarten

Van de aanwezige stoffen zijn gevarenkaarten/veiligheidswaaiers beschikbaar. Klik hiervoor op onderstaande links:

https://ZuidPlus.sharepoint.com/teams/AFD-HI-KenV-Infra/BPS%20Documenten/Veiligheidswaaier%20Civiel.pdf

https://ZuidPlus.sharepoint.com/teams/AFD-HI-KenV-Infra/BPS%20Documenten/Veiligheidswaaier%20Wegen.pdf

http://pisa.arbouw.nl/Authorized/Users/Cards/displayProductCard.aspx

 • Overtappen in een PGS-kast is verboden!
 • Sla geen "niet gevaarlijke stoffen" op in een PGS-kast;
 • Gebruik alleen PGS-kasten die zelfsluitend zijn;
 • Sluit, na gebruik, de deuren van de PGS-kasten.